เว็บไซต์เก่า

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มาลี อรุณากูร
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล