เว็บไซต์เก่า

งานคลัง

งานคลัง

งานคลัง

แนะนำงานคลัง

 งานคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานคณบดี ที่สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านวิชาการ การให้บริการด้านการเงิน แก่บุคลากรของคณะ และผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการรับ – การจ่ายในการวิเคราะห์วางแผน เพื่อการควบคุมการใช้จ่ายเงิน การลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

วิสัยทัศน์

งานคลังเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้สำหรับผู้บริหารวิเคราะห์วางแผน และเพิ่มพูนรายได้ เพื่อพัฒนาคณะฯให้ก้าวไกล

พันธกิจ

1. เบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบ

3. รับเงินจากผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นทั้งภานในและภายนอก

4. จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้และบุคลากรของคณะฯ

5. ให้บริการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายแก่บุคลากรของคณะฯ

6. บันทึกข้อมูลระบบลูกหนี้และติดตามหนี้ กรณีค้างชำระ

7. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย

8. จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน

9. จัดทำรายงานการเงินเสนอผู้บริหาร

 

หน่วยงานในงานคลัง