เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

แนะนำศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น(Dental Simulation Center)

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น(Dental Simulation Center) จัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2552-2556 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนแบบเสมือนจริง พัฒนาทักษะและความเข้าใจให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ให้เพิ่มขึ้นก่อนการปฏิบัติในผู้ป่วยจริง เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ให้สู่ระดับสมรรถนะ ทางการศึกษา จรรยาบรรณ และระดับสากลที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้สูงขึ้นเทียบเคียงกับ มหาวิทยาลัยในเอเชียและโลก และเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบการปฏิบัติงานในภาวะจำลอง ในระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 3 ชั้น

ห้องปฏิบัติการชั้น 1 และ 2

ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นเสมือนจริงพร้อมอุปกรณ์ชั้นละ 60 ชุด มีลักษณะเป็นแบบการจำลองทางคลินิก และมีระบบเซ็นเซอร์ประมวลผลการปฏิบัติงานแบบสามมิติ (Virtual Reality-Based Technology)

ห้องปฏิบัติการชั้น 3

มีชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น จำนวน 120 ชุด มีระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ในชั้นนี้รองรับการเรียนการสอนในในวิชาชีพทันตแพทย์ เช่น การฝึกหัดแต่งขี้ผึ้ง การทำฟันเทียม เป็นต้น