เว็บไซต์เก่า

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยซ่อมบำรุง

เป็นหน่วยที่อยู่ภายในงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี มีภารกิจรับผิดชอบดูแล ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือทันตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางการแพทย์และ ชุดฝึกปฏิบัติการนักศึกษา ให้มีความพร้อมใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเช่นการบำรุงรักษายูนิตทำฟัน การบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น และยังมีการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ใช้งาน ให้เกิดการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ ได้อย่างถูกวิธี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูงสุด