INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ