เว็บไซต์เก่า

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

แนะนำงานแผนและงบประมาณ

 

ปณิธาน

เป็นหนึ่งในหน้าที่ สามัคคีร่วมงาน บริการด้วยน้ำใจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการผลักดันนโยบาย และบริหารงบประมาณ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

1. ดำเนินการในการจัดทำแผนและนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลักดันนโยบาย ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
2. ดำเนินการในการจัดทำโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา / และติดตามประเมินผล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีแผน/นโยบาย/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อบริหารงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการด้านแผนงาน / โครงการ และงบประมาณ

 

ภาระหน้าที่


หน่วยแผนงาน

ด้านงานยุทธศาสตร์

1.จัดทำแผนและนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์
2.ดำเนินการจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
3.รายงานสรุปผลและวิเคราะห์โครงการในแผนยุทธศาสตร์
4.การขออนุมัติโครงการในแผนยุทธศาสตร์
5.เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์จัดทำรายงานสรุปแบบสอบถามเรื่องการรับรู้
ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา
1.รายงานสรุปผลการจัดทำช้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของคณะฯ
2.จัดทำข้อมูลเพื่อการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA-Visit)
3.รายงานสรุปผลการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของภาควิชา

ด้านโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

1. รายงานสรุปผลและวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
2. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
ด้านแผนและผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ
1. วิเคราะห์ สรุปแผนและผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ
ด้านจัดทำโครงสร้างองค์กร
1. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างองค์กร
2. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างรหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูลโครงสร้างองค์กร
ในระบบ ERP HR – OM

 

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

ด้านวิเคราะห์งบประมาณ

1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
3. ขออนุมัติโอน / เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับประจำปี
4. บันทึกข้อมูลการขอตั้งและได้รับงบประมาณในระบบ ERP Module FM

ด้านแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิตในระบบงบประมาณ
2. จัดทำแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการงบลงทุน
3. ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

ด้านบริหารงบประมาณ

1. ดำเนินการจองงบประมาณขั้นอนุมัติเงินแผ่นดิน/เงินรายได้คณะและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP
2. ติดตามและบริหารงบประมาณ
3. จัดทำข้อมูลการใช้งบประมาณเพื่อ interface กับ MUERP ส่งกองคลังรายเดือน

ด้านวิเคราะห์ต้นทุน

1. วิเคราะห์ต้นทุนตามพันธกิจของคณะในระบบ DT-ERP
2. จัดทำข้อมูลตามงบพันธกิจและงบโครงการ เพื่อ interface กับ MUERPส่งกองคลังรายเดือน
3. จัดทำสรุปรายงาน วิเคราะห์แผน/ผลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
4. จัดเก็บข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและผลสถิติจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตร
5. สรุปและวิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายจริงของส่วนงานจำแนกตามหน่วยงาน