เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

แนะนำงานแผนและงบประมาณ

 

ปณิธาน

เป็นหนึ่งในหน้าที่ สามัคคีร่วมงาน บริการด้วยน้ำใจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการผลักดันนโยบาย และบริหารงบประมาณ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

1. ดำเนินการในการจัดทำแผนและนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลักดันนโยบาย ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
2. ดำเนินการในการจัดทำโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา / และติดตามประเมินผล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีแผน/นโยบาย/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อบริหารงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการด้านแผนงาน / โครงการ และงบประมาณ

 

ภาระหน้าที่


หน่วยแผนงาน

ด้านงานยุทธศาสตร์

1.จัดทำแผนและนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์
2.ดำเนินการจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
3.รายงานสรุปผลและวิเคราะห์โครงการในแผนยุทธศาสตร์
4.การขออนุมัติโครงการในแผนยุทธศาสตร์
5.เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์จัดทำรายงานสรุปแบบสอบถามเรื่องการรับรู้
ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา
1.รายงานสรุปผลการจัดทำช้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของคณะฯ
2.จัดทำข้อมูลเพื่อการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA-Visit)
3.รายงานสรุปผลการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของภาควิชา

ด้านโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

1. รายงานสรุปผลและวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
2. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
ด้านแผนและผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ
1. วิเคราะห์ สรุปแผนและผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ
ด้านจัดทำโครงสร้างองค์กร
1. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างองค์กร
2. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างรหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูลโครงสร้างองค์กร
ในระบบ ERP HR – OM

 

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

ด้านวิเคราะห์งบประมาณ

1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
3. ขออนุมัติโอน / เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับประจำปี
4. บันทึกข้อมูลการขอตั้งและได้รับงบประมาณในระบบ ERP Module FM

ด้านแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิตในระบบงบประมาณ
2. จัดทำแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการงบลงทุน
3. ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

ด้านบริหารงบประมาณ

1. ดำเนินการจองงบประมาณขั้นอนุมัติเงินแผ่นดิน/เงินรายได้คณะและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP
2. ติดตามและบริหารงบประมาณ
3. จัดทำข้อมูลการใช้งบประมาณเพื่อ interface กับ MUERP ส่งกองคลังรายเดือน

ด้านวิเคราะห์ต้นทุน

1. วิเคราะห์ต้นทุนตามพันธกิจของคณะในระบบ DT-ERP
2. จัดทำข้อมูลตามงบพันธกิจและงบโครงการ เพื่อ interface กับ MUERPส่งกองคลังรายเดือน
3. จัดทำสรุปรายงาน วิเคราะห์แผน/ผลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
4. จัดเก็บข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและผลสถิติจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตร
5. สรุปและวิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายจริงของส่วนงานจำแนกตามหน่วยงาน