เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

แนะนำหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา จัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ 2554 รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับทันตแพทยศาสตรศึกษา มีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้ จัดทำแผนพัฒนา ทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษางานการพัฒนาอาจารย์ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา งานประเมินและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การวิจัยทาง ทันตแพทยศาสตรศึกษา และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย