เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

แนวทางการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

ระบบการเรียนการสอน

เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ยกเว้นพุธบ่าย

 

ให้บริการโดย

นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา

  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตรปีที่ 1 : 10 คน
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตรปีที่ 2 : 6 คน
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตรปีที่ 3 : 8 คน
  • หลักสูตรปริญญาโท 5 คน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร 4 คน

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูงและอาจารย์พิเศษ

 

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

  1. ผู้ป่วยนัดหมาย โดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจะทำการโทรนัดกับผู้ป่วยเอง และสามารถมาตามวันเวลาที่นัดหมาย
  2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน

           –  ผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนจะได้รับบริการในวันที่มาติดต่อโดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาที่อยู่เวร

           –  ผู้ป่วยที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและแจ้งอาการ จะได้รับการนัดหมายให้มารับบริการ

  1. ผู้ป่วย recall 3  และ 6 เดือน

           –  ผู้ป่วยที่ได้รับไปรษณียบัตร และโทรศัพท์ติดต่อกลับมาได้รับการบริการโดยทันตแพทย์ที่อยู่เวร

  1. ผู้ป่วยส่งต่อจากนักศึกษทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6

           –  ผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยได้เข้าคิวในคลังของคลินิกเพื่อจ่ายให้กับนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา

  1. การให้บริการผู้ป่วยเด็กพิเศษ

          –  ผู้ป่วยที่อายุเกิน 12 ปี ได้รับการส่งต่อจากคลินิกทันตกรรมเด็กภายใต้การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

          –  ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากคลินิกทันตกรรมจัดฟันภายใต้การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

          –  ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยการส่งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์
ให้การบริการตามวันที่นัดหมายภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.สิทธิสวัสดิการสำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

9.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล