เว็บไซต์เก่า

ที่ปรึกษาคณบดี

MU DENT faculty of dentistry

ที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

ประธานที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย ชัยวัฒน์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ