เว็บไซต์เก่า

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนะนำหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล เริ่มก่อตั้ง เมื่อตุลาคม 2557 จากการปรับโครงสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ ปรับเป็นงานทรัพยากรบุคคล ในปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งหน่วยในงานทรัพยากรบุคคลออกเป็น 5 หน่วยงานย่อย คือ หน่วยวางแผนและสรรหา, หน่วยคลังข้อมูลบุคคล, หน่วยประเมินผลการปฏิบัติงาน, หน่วยค่าตอบแทน สวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ และหน่วยฝึกอบรมและพัฒนา

จากนั้นเดือนตุลาคม 2557 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ในงานทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล , หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล , หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีเป็นผู้กำกับดูแล