เว็บไซต์เก่า

รางวัลมหิดลทยากร

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลมหิดลทยากร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2564

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2561

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2559

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2555

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2545

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์