เว็บไซต์เก่า

หน่วยยานพาหนะ

หน่วยยานพาหนะ

หน่วยยานพาหนะ

แนะนำหน่วยยานพาหนะ

เดิมหน่วยยานพาหนะเป็นหมวดงานบริการหนึ่งซึ่งอยู่รวมกับหน่วยอาคารสถานที่และรปภ โดยใช้ชื่อว่า หน่วยอาคารสถานที่ยานพาหนะและรปภ ต่อมาใน    ปี  2552 ได้ปรับโครงสร้างงานของคณะใหม่หน่วยยานพาหนะจึงได้แยกตัวออกเป็นหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะสังกัดสำนักงานคณบดีหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ     เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย ให้บริการทั้งคณะวิชาและ หน่วยงานต่างๆ  ตามที่มีการขอใช้บริการ ปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยและคณะฯปรับโครงสร้างในปี 2554  และได้แบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย คือ หน่วยยานพาหนะ  งานยานพาหนะมีหน้าที่ให้บริการยานพาหนะและพนักงานขับรถ พนักงานบริการประจำรถ  ให้การสนับสนุนแก่คณะวิชา หน่วยงานและบุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มมหาวิทยาลัยมหิดลใช้งานราชการต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน การประชุมสัมมนา การเดินทางไปราชการ  การจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้   งานอย่างปลอดภัยและพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่างๆ ให้การบริการตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และความเหมาะสมให้บริการทั้งภายในเขตปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้บริการถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะและตรงเวลา