เว็บไซต์เก่า

อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ อิศระ ยุกตะนันทน์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ พิสุทธิ์ สังขะเวส

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นิสา เจียรพงศ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สุขุม ธีรดิลก

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง จุไร นาคะปักษิณ

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.
ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓