เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รางวัลงานวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลงานวิจัย

รางวัลงานวิจัย ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21911 เรื่อง อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า

นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ
นายพีรพงษ์ ตัวงาม

ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21563 เรื่อง เกมจำลองการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรารี จำปีรัตน์

ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21554 เรื่อง ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
นายพีรพงษ์ ตัวงาม
นางสาวรัตติพร กายเพชร

ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21552 เรื่อง วิธีการจำแนกมะเร็งช่องปากกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ชนิดสแควมัสโดยการแสดงออกของยีน EZH2 และชุดตรวจที่ใช้วิธีการนั้น

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงพวงวรรณ ลาภรนทรัพย์กุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร
นายดุสิต บุมาลี

ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21414 เรื่อง สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

ปี 2567

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566

ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 20760 เรื่อง อุปกรณ์เก็บและเตรียมตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสำหรับไมโครทิวปั 54 ช่อง

นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

ปี 2567

รางวัลงานวิจัย ปี 2566

On receiving the “Innovative Thesis Award (Distinguished)” Fiscal Year 2023 from the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Title of Thesis and Oral Presentation "Automated Recognition of Direct Contact Between Mandibular Third Molar and Inferior Alveolar Canal on Panoramic Radiographs Using Deep Learning"

Ms. Dhanaporn Papasratorn
Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology

Advisors :
Assoc. Prof. Dr. Suchaya Damrongsri
Asst. Prof. Dr. Suraphong Yuma
Lect. Dr. Warangkana Weerawanich

ปี 2566

ผู้ได้รับรางวัล Second Prize

Effect of A Apoptosis-induced Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth Derived Exosomes on Angiogenesis โครงการ DAT - Graduate Research Competition 2023 โดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อ. ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
รศ. ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และ
รศ. ดร. ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ร้อยเอก ทพ.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปี 2566

ผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเคสทางคลินิก สำหรับการบูรณะในฟันหน้าสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

โดยได้รับนำเสนอผลงานและรับรางวัลในงานประชุม ของสมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ทันตแพทย์ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ

ปี 2566

Earned the Runner Up award at the 26th Student Clinician Research Program Supported

by The Dental Association of Thailand and Dentsply Sirona December 13th, 2023 Presentation titled All-ceramic Restoration Effect on Microhardness of Preheated Composite Resin

Advisors :
Asst. Prof. Dr. Pipop Saikaew,
Department of Operative Dentistry and Endodontics,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Assoc. Prof. Dr. Terawat Tosiriwatanapong,
Department of Prosthodontics,
Faculty of Dentistry, Thammasat University
Miss Jutharat Maneerattanaporn
Miss Napat Rechaipichitgool
Mr. Pote Raktakanishta
Fifth-year students
Doctor of Dental Surgery Program (International Program)

ปี 2566

On winning Oral Presentation Award from the presentation titled Autogenous tooth transplantation (ATT) in unilateral complete cleft lip and palate

at the 16th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association 2023

Dr. Sangsan Noppadolmongkol
Master of Science in Orthodontics, Mahidol University Faculty of Dentistry

ปี 2566

On winning “Oral Presentation Award” from the presentation titled “The utilization of three-dimensional virtual surgical planning in alveolar cleft size measurement: technical note and case report”

at the 16th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association 2023

Lecturer Sukkarn Themkumkwun
Department of Oral and Maxillofacial Surgery

ปี 2566

รางวัลงานวิจัย ปี 2565

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์
ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
อยู่ในวารสาร Q1 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมานมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิภพ สายแก้ว
ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
ชื่อผลงาน : บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด
(ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564)
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร
ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดต่อบทความวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด
(Field-Weight Citation Impact)
ชื่อ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ชื่อ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดต่อบทความวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)
ชื่อ : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ชื่อ : ภาควิชาเภสัชวิทยา

ปี 2565

รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง Angiogenic Effect of SHED-derived Exosomes On Hyperglycemia-induced Endothelial Cells

จาก การแข่งขัน 2022 DAT-Oral Science Research Competition ณ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565

นศ.ทพ.ณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์
นศ. ทพ.พิชชาพร เตชะรัชต์กิจ
นศ. ทพ.วิฟาดา เภาวัฒนาสุข
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5
(หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร. ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ปี 2565

รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง Antinociceptive Effect of Cannabidiol in Painful Osteoarthritis Temporomandibular Joint “งานประกวด The 25th Student Clinician Research Program”

ณ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565

นศ. ทพ.สิทธิชัย ทับสุวรรณ์
นศ. ทพ.วธูสิริ เพิ่มผลประเสริฐ
นศ. ทพ.ศุภาพิชญ์ เดชสำราญ
นศ. ทพ.สิรินุช พึ่งสติ
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

อาจารย์ที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี วนสุนทรวงศ์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

ปี 2565

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Identification of contact between third molar and mandibular canal by deep learning

The 19th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2022), 10th Year Anniversary of the School of Dentistry, Mae Fah Luang University November 2-4, 2022

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงธนภรณ์ ปภัสราทร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์ที่ปรึกษา :
รศ. ดร. ทพญ.สุชยา ดำรงศรี
ผศ. ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
อ. ดร. ทพญ.วรางคณา วีระวานิช

ปี 2565

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เรื่อง Melatonin Prevents H2O2-Induced Premature Senescence in Human Gingival Fibroblasts

The 19th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2022), 10th Year Anniversary of the School of Dentistry, Mae Fah Luang University November 2-4, 2022

นศ. ทพ.ครองพงศ์ มนเพ่งพินิจ
นศ. ทพ.ปณตพร จันทรโคลิกา
นศ. ทพ.พิมพ์ลภัส ทองอนันต์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ. ดร. ทพญ.วรัญญา จันตะดุล
ผศ. ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปี 2565

on winning the 1st Prize in Oral Presentation, Postgraduate Category (PG Case Report)

at 16th IDCMR congress by Coorg Institute of Dental Sciences, India during October 27-28, 2022

Dr. Kanyanan Ramayasinpong
Residency Training Program,
Major in Pediatric Dentistry
(Advisor: Associate Professor Dr. Siriruk Nakornchai)

ปี 2565

รางวัลงานวิจัย ปี 2564

For the most outstanding achievement in Poster Presentation (First Prize) : “Restoring Parkinson Cell Behavior via Dental Stem Cell Mitochondria Transfer”

at The 18th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2021) "Collaborative Research in Dentistry" November 17 - 19, 2021 Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Advisors : Assoc. Prof. Dr. Hathaitip Sritanaudomchai Asst. Prof. Tawepong Arayapisit

Ms. Nutnicha Akaraviriyasakul,
Ms. Thananchanok Wattanaprasobsuk,
Ms. Tanyalak Jarusiboonchai,
Mr. Narawitchz Wareekul
5thyear dental student

ปี 2564

on receiving 3rd Prize in Research : Senior Category (Oral Presentation) at the 15th IDCMR Congress

Advisiors : Assoc. Prof. Dr. Chuchai Anunmana

Dr. Tharathip Kulchotirat
Master Of Science Program in Implant Dentistry, Double Degree Program
(International Program)

ปี 2564

on receiving 1st Prize in Research : Senior Category (Oral Presentation) at the 15th IDCMR Congress

Advisiors : Assoc. Prof. Dr. Dutmanee Seriwatanachai

Dr. Jibo Bao
Doctor of Philosophy Program and Integrative Biomedical Science
(International Program)

ปี 2564

ได้รับรางดีเด่น 1 ระดับปริญญาโท การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ผลงานวิจัย : เรื่อง Effect of Organic Solvent on Root Canal Filling Removal with Adaptive and non-Adaptive Core Niti Rotary Rotary Systems in C- Shaped Root Canals อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

ทพญ.ญาณิศา ชัชวาลวิโรจน์

ปี 2564

ได้รับรางชมเชยทางคลินิก ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ผลงานวิจัย : เรื่อง Two-Dimensional Facial Reconstruction from Teeth: Is it a Mirage? อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์

นศ. ทพ.ภูริณัฐ ประทีปอมรกุล

ปี 2564

ได้รับรางดีเด่นทางคลินิก ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ผลงานวิจัย : เรื่อง Establishing a Clinically Acceptable Threshold for Pink and White Esthetic Scores in thai Population อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ

นศ. ทพ.ถิรกร นานายน
ปี 2564

รางวัลงานวิจัย ปี 2563

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติสูงสุด
ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์
บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติอยู่ในวารสาร Q1 สูงสุด
ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงพรเพ็ญ ตันติวิทยากุล
บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด
(ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562)
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ต่อบทความวิจัย
: จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
: จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ต่อบทความวิจัย
: จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
: จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปี 2563

The second prize winner from “The DAT-Oral Science Research Award Program 2020”

on December 18th, 2020 with the research title: “Co-culturing of SHED and HUVEC for Bone Regeneration” supervised by Associate Professor Hathaitip Sritanaudomchai, Department of Oral Biology, Assistant Professor Tawepong Arayapisit, Department of Anatomy

1. Mr. Kriddichon Ruetaijetjaroen
2. Miss Jiratchaya Nuntachurat
3. Miss Natthaporn Songtanin

ปี 2563

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “งานประกวด The 23rd Student Clinician Research Program”

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ และ ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา

นศ.ทพ.เบญจรัตน์ ศิริสินสุข
นศ.ทพ.ปริณาห์ อางนานนท์
นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์
นศ.ทพ.กัลย์สิรี เลิศสดใส
นศ.ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจน

ปี 2563

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 (รางวัลระดับดี)

เรื่อง “การผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุครองรากฟันชนิตกัตตาเปอร์ชา” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ และ คุณวาสนา วิชัย

ปี 2563

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก ในโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิจัย: การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของวัสดุแทนกระดูกที่ได้จาก ขบวนการแปรรูปฟน (TDBS) ที่ถูกเตรียมข้างเก้าอี้และวัสดุปลูกกระดูก ที่ใช้ปัจจุบันในคลินิก อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร

ทพ.มานพ คานียอร์

ปี 2563

รางวัลงานวิจัย ปี 2562

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ชื่อ : ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ชื่อ : ผศ.ดร.ทพ. พงศ์ พงศ์พฤกษา
ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ภาควิชา : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Third Prize

งานประชุม The 12th Annual Meeting of Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies & 2019 Annual meeting of Chinese Stomatological Society of Anesthesiology & Forum of Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT Surgery in China 15 – 17 November 2019 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร

Sai Kham Twi นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Second Prize ในหัวข้อ Preoperative Versus Postoperative Injection of Dexamethasone in Lower Third Molar Surgery: A Randomized Split-Mouth Triple-Blinded Clinical Trial.

ในงานประชุม The 12th Annual Meeting of Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies & 2019 Annual meeting of Chinese Stomatological Society of Anesthesiology & Forum of Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT Surgery in China 15 – 17 November 2019 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology

at Chicago November 2-5, 2019

อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ปี 2562

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ได้รับรางวัลที่ 3

ชื่อผลงานวิจัยนวัตกรรม “น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ สำหรับผู้สูงอายุ” จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ในงาน Thailand Innovation Expo 2019 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “ประสิทธิผลของนาโนซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม”

ในการประชุมวิชาการนวัตกรรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และ อ. ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.นพวรรณ พิสิฐพงศ์ธร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

รางวัลงานวิจัย ปี 2561

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่อ : ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ผู้ที่มีค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560)
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

ปี 2561

ได้รับรางวัล “DAT-Oral Science Research Award Manual” รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound Healing

ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107(2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์

นศ.ทพ.กนกพร เลิศอภิรมย์
นศ.ทพ.แพรววนิต อัศวหน้าเมือง
นศ.ทพ.เสน่หา พละพงศ์พานิช

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์

ปี 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.นัทธมน วชิรสกุลชัย

ปี 2561

ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” เรื่อง Pulpal Responses after Direct Pulp Capping with Two Calcium-Silicate Cements in Rat Model

ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล, ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล และ อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ

ปี 2561

รางวัลงานวิจัย ปี 2560

Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017)

June 18, 2017 seoul, South Korea with the title “Double dose versus single dose of 4% articaine infiltration injection at retromolar region in lower third molar surgery”

Dr.Kamonpun Sawang

ปี 2560

Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017)

June 18, 2017 seoul, South Korea with the title “Postoperative nausea and vomiting after general anesthesia for oral and maxillofacial surgery”

Dr.Manop Khanijou

ปี 2560

Congratulations Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner), Dr.Supassra Nilanonth (Third Place Winner) on receiving their awards for their participation in Poster Presentation: Case Report Category

at The 7th Malaysian Association for Prosthodontics (MAP) Annual Scientific Conference and AGM “Rejuvenating Knowledge and Skills in Prosthodontics Clinical Practices”

Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner),
Dr. Supassra Nilanonth (Third Place Winner)

ปี 2560

ได้รับรางวัล “Poster Presentation” Award (Basic Sciences Session) with the title “EFFECT OF OCIMUM TENUIFLORUM OIL FORMULATIONS ON MUTANS STREPTOCOCCI BIOFILM”

ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

Assistant Professor Dr. Kemthong MitrakulLecturer
Department of Pediatric Dentistry

ปี 2560

ได้รับรางวัล “Best Paper Presentation” Award with the title “EVALUATION OF TAPERED TITANIUM IMPLANT STABILITY BY RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS”

ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

Assistant Professor Dr. Dutmanee Seriwatanachai
Lecturer, Department of Oral Biology

ปี 2560

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 (2nd Place Undergraduate Poster Award) เรื่อง Electro-osmosis in Human Dentine In Vitro

ในการประชุมวิชาการ The 15th National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร, ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์, รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐหทัย มดทอง นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ปี 2560

รางวัลงานวิจัย ปี 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine HCl in inferior alveolar nerve block for impacted lower third molar surger

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral presentation) ของกลุ่ม Health Sciences

เรื่อง Prevalence of the Retromolar Canal Radiographichally Evaluated By Using Cone Beam Computed Tomography in Thai Population ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ปี 2559

รางวัล On winning Silver Prize จากการแข่งขัน 2016 SEAADE – GC Dental Asia Student Prevention Table Clinician Competition

Ms. Thananya Wongsuwan
Ms. Nitchnun Intaraprasong
Mr. Chanapol Kraitroudpol
Ms. Punnama Metheekul

ปี 2559

ชนะเลิศในการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2015 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศฮ่องกง

นศ.ทพ. สรวิศ คูผาสุข

ปี 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case Contest

อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

ปี 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด the 19th Student Clinician Program

ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559 เรื่อง Sensory response to cold and hot stimulation of teeth and skin in man โดยมี ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล
นศ.ทพ.สมปราชญ์ กิจจานุกิจ
นศ.ทพ.สิโรจน์ ปัญญะ

ปี 2559

รางวัลงานวิจัย ปี 2558

ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
รางวัลชนะเลิศ นศ.ทพ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.รุสมา วิภาวิน

ปี 2558

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

ปี 2558

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (ปี 2010 -2014)

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงาน สูงสุดในรอบ 5 ปี

ศ.รศ.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

ระหว่าง ปี 2010 – 2014

รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014)

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด

รศ.ทพญ.ศรัญญา ต้นเจริญ

ระหว่าง ปี 2013 – 2014

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards

ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

ทพ.กฤตวฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพญ.เกศแก้ว กลิ่นเกลา

ปี 2558

รางวัลงานวิจัย ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES BETWEEN THAI NON-LATEX AND COMMECIAL LATEX ORTHODONITC ELASTICS” โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วรรณธิดา จิตตานนท์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง

ปี 2557

ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.ธนัญญา พูนภักดี

ปี 2557

ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “IN VITRO STUDY THE EFFECTS OF DEFFERENT SURFACE FINISHING ON DISCOLORATION OF THE ORTHODONTIC ADHESIVES” โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

ปี 2557

รางวัลงานวิจัย ปี 2556

ได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites” โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites” โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “รูปแบบการเจือแร่และการขึ้นของฟันแต่ละช่วงอายุในคนไทย” “Calcification and eruption pattern of teeth at different ages in Thais” โดยมี ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ และ อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

นศ.ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
นศ.ทพ.ตุลธร เฉลิมช่วง
นศ.ทพ.พุฒิพงษ์ มุสิกเจริญ
นศ.ทพ.วิชชุดา อ้นเถื่อน
นศ.ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดต่างๆ ต่อความแข็งผิวจุลภาคของเคลือบฟันวัว” “Effect of various types of follow-on formula on enamel microhardness of bovine teeth” โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงศ์สวรรค์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ภิญญดา อิทรแสน
นศ.ทพ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช
นศ.ทพ.สวรส วงษ์ษา
นศ.ทพ.อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)

เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการควบคุมขนมหวานและการแปรงฟันให้บุตรก่อนวัยเรียน” “Factors influencing the controlling of children’s sugar snack and tooth brushing among mothers of preschool children” โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.กันตภณ สุดฮะ
นศ.ทพ.คมสันต์ คำถนอม
นศ.ทพ.จอมจักร อภิสิทธิศิลป์
นศ.ทพ.ณัฐนันท์ เอื้อวัฒนะสกุล
นศ.ทพ.ยุทธกิจ อริยะเกียรติสกุล

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)

เรื่อง “สันกระดูกพาลาทีนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง” “Palatine crest in a group of thais” โดยมี อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ณัฐพร นิมมานนท์
นศ.ทพ.ณิชนันท์ บริบูรณ์
นศ.ทพ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
นศ.ทพ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

ปี 2556

รางวัลงานวิจัย ปี 2555

รางวัล First Poster Presentation Award ในงาน BIS 2012 Bangkok Implant Symposium

หัวข้อวิจัยเรื่อง “FRACTURE RESISTANCE OF IMPLANT SUPPORTED “ ALL-CERAMIC CROWNS CEMENTED ON DIFFERENT ABUTMENT SITES”

อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

ปี 2555

รางวัลที่ 1 โครงการ IADR-SEA Division /Joseph Awards in Oral Disease Prevention ในงานประชุมประจำปีของ IADR-SEA Division ณ ประเทศฮ่องกง

หัวข้อวิจัยเรื่อง Effect of Different Milk on Hydraulic Conductance of Human Dentin โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร และ ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์สุริยะกุล วงษ์ซื่อ (Presenter)
นักศึกษาทันตแพทย์ก้องภพ แดงโชติ
นักศึกษาทันตแพทย์สุภาวดี พุทธาภิบาล
นักศึกษาทันตแพทย์อาภากร บุญใหญ่

ปี 2555

รางวัลที่ 2 ในการประกวด Poster Presentation Identification of tumor suppressor “MASPIN” as a potential salivary Oral cancer biomarker

ในงานประชุม The 7th Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นศ.ศิรินทิพย์ ชูเนตร
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

ปี 2555

รางวัลที่ 3 ในการประกวด Poster PresentationInfluence of TM7 species on presence of periodontal bacteria in subgingival plaque

ในงานประชุม The 7th International of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์”

ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีริรินทร์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรม จัดฟันล่องหนพอลิเมทัลเมทาคริเลต ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทก”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต
นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ปี 2555

รางวัลงานวิจัย ปี 2554

ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1

นศ.ทพ.รวีพร มาดารัศมี

ปี 2554

อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson IADR-SEA Oral Disease Prevention Award

ในการประชุม Annual Scientific Meeting 2011,the 25th IADR-SEA DIVISIONณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Oral Presentation Award

ประเภท Oral Presentation Awards

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Clinical Research Winner )

ประเภท Oral Presentation Awards

ทันตแพทย์หญิง วรัญญา ญาณสาร
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Basic Research Winner)

ประเภท Oral Presentation Awards

ทันตแพทย์หญิง ปณิตา ฉันทนาวิลาส
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Colgate Research Award 2011 จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ , ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์วิชชา เกียรติพิโรดม

ปี 2554