เว็บไซต์เก่า

ติดต่อเรา

MU DENT faculty of dentistry

ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 551

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้าย แล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

รถประจำทางสาย 509, 8, 44, 67

ข้อสังเกต ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้า เซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้า เซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี

หมายเลขโทรศัพท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

(หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในชื่อผู้บริหาร
ประธานที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77007700ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ สุรชัย ชัยวัฒน์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์  พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77127712ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดี0-2200-7999

 

(Fax.0-2200-7988)

7999ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
เลขานุการ

 

 

0-2200-7901

 

(ส่วนกลาง Fax.0-2200-7988)

7900,7901 
รองคณบดี0-2200-79987998ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
เลขานุการ0-2200-79027902 
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ0-2200-79127912รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
เลขานุการ0-2200-79117911 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา0-2200-79947994รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
เลขานุการ7906 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล0-2200-79937993รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
เลขานุการ0-2200-79077907 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ0-2200-79917991รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
เลขานุการ0-2200-79097909 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ0-2200-79907990รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
เลขานุการ0-2200-79107910 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม0-2200-79977997รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
เลขานุการ0-2200-79037903 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร0-2200-79957995ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
เลขานุการ0-2200-79057905 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

0-2200-79777977ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
เลขานุการ0-2200-79177917 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

 

มหาจักรีสิรินธร

0-2200-79967996อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
เลขานุการ0-2200-79047904 

 

 

 

ภาควิชาต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7888)

 

 สายตรงภายในสถานที่
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0-2200-7829-30

 

(Fax.0-2200-7828)

7829-30อาคารพรีคลินิก ชั้น 5
หัวหน้าภาค
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

 

0-2200-7805-6

 

(Fax.0-2200-7804)

7805-6อาคารพรีคลินิก ชั้น 7
หัวหน้าภาค0-2200-78077807
ภาควิชาเภสัชวิทยา0-2200-7833-4

 

(Fax.0-2200-7832)

7833-4อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค0-2200-78357835
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

 

0-2200-7849-50

 

(Fax.0-2200-7848)

7849-50อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค0-2200-78517851
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

 

0-2200-7801-2

 

(Fax.0-2200-7800)

7801-2อาคารพรีคลินิก ชั้น 8

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-78037803
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

 

0-2200-7853-4

 

(Fax.0-2200-7852)

7853-4 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-78547854
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา0-2200-7841-2

 

(Fax.0-2200-7840)

7841-2
หัวหน้าภาค0-2200-78437843
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0-2200-7837

 

(Fax.0-2200-7836)

7837-9 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13

 

หัวหน้าภาค 7837 ต่อ 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7845-6

 

(Fax.0-2200-7844)

7845-6
หัวหน้าภาค0-2200-78477847
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

 

0-2200-7821

 

(Fax.0-2200-7820)

7821-2
หัวหน้าภาค7821-2 ต่อ 11
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

 

0-2200-7813-4

 

(Fax.0-2200-7812)

7813-4 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

 

หัวหน้าภาค0-2200-78157815
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

 

0-2200-7809-10

 

(Fax.0-2200-7808)

7809-10
หัวหน้าภาค0-2200-78117811
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

 

วิทยาเอ็นโดดอนต์

0-2200-7825-6

 

(Fax.0-2200-7824)

7825-6
หัวหน้าภาค0-2200-78277827
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว0-2200-78567856-8 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-7857 ต่อ 167857 ต่อ 16
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

 

0-2200-7817-8

 

(Fax.0-2200-7816)

7817-8
หัวหน้าภาค0-2200-78197819

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานคณบดี
งานทรัพยากรบุคคล

 

หัวหน้างาน

 

 

0-2200-7574

 

 

7574

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

ธุรการงานทรัพยากรบุคคล0-2200-75717571
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล0-2200-75727572,7541
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล0-2200-75777577
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์0-2200-75737573,7543
หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล0-2200-75767576,7542
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ0-2200-76527652
งานคลัง0-2200-75857585
หน่วยการเงินรับ0-2200-75527552,7523
หน่วยการเงินจ่าย0-2200-75847584,7551,7525,7586
หน่วยบัญชี0-2200-75247524
งานพัสดุ 0-2200-7579

 

(Fax.0-2200-7578)

7579
หน่วยจัดหาพัสดุ0-2200-75807580
หน่วยควบคุมคลังพัสดุ0-2200-75827582
หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ0-2200-75817581,7554
คลังพัสดุกลาง0-2200-75837583อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
งานบริหารทั่วไป0-2200-75617561 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

หน่วยสารบรรณ

 

 

ห้องผลิตเอกสาร

0-2200-7562

 

(Fax.0-2200-7565)

7562

 

 

7560

หน่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร0-2200-79087908อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17
หน่วยกฎหมาย0-2200-75667566อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ0-2200-76537653

 

9936

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ0-2200-76517651อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  0-2200-7588-9

 

(Fax.0-2200-7594)

7588-9

 

7590

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม0-2200-75927592,7546
หน่วยซ่อมบำรุง

 

แจ้งซ่อม

0-2200-7591

 

7591

 

3000

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

แจ้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

0-2200-7593

 

7593

 

5000

หน่วยบริหารสถานที่

 

แจ้งปัญหาด้านอาคารสถานที่

0-2200-7568

 

7568,7563-4

 

2000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยยานพาหนะ

 

สอบถามบริการยานพาหนะ

0-2200-7567

 

7567

 

4000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

0-2200-7570

 

7570

 

1000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 2

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ0-2200-75957595อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยแผนงาน0-2200-75967596
หน่วยงบประมาณและต้นทุน0-2200-75977597-8
งานบริหารคุณภาพ0-2200-76107610-2อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานสื่อสารองค์กร

 

 

0-2200-7600

 

(Fax.0-2200-7609)

7600,7609อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15
หน่วยประชาสัมพันธ์0-2200-7601-27601-2
หน่วยโสตทัศนศึกษา0-2200-7605-67605-6
หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์0-2200-76077607
หน่วยวิเทศสัมพันธ์0-2200-76087608
งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

หัวหน้างาน

0-2200-7613

 

(Fax.0-2200-7682)

7613

 

 

7545

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
หน่วยจัดการข้อมูล7614
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7613-5

 

7613,7615

 

7616

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7617-8

 

7617-8

 

7619

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา0-2200-7643

 

(Fax.0-2200-7683)

7643อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์0-2200-76387638อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

หัวหน้าหน่วย

ห้องพักอาจารย์ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ Mdent by DTS

0-2200-7639

 

7639

 

7687

7688

7686

9912

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3

 

 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต0-2200-7699

 

0-2200-7684

0-2200-7644

7699

 

7684

7644

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา0-2200-76337633,7646
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยบัณฑิตศึกษา0-2200-76347634,7642
หน่วยฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน0-2200-76417641
หน่วยสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม0-2200-76357635
งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ   
หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย0-2200-76367636อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 4
ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center)0-2200-76407640 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ (MDEC)0-2200-76427642อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์0-2200-7649

 

0-2200-7691

0-2200-7695

7649

 

7691

7695

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานการวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย0-2200-7620

 

(Fax.0-2200-7698)

7620อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
หน่วยบริหารจัดการการวิจัย0-2200-76217621
หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย0-2200-76227622อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ0-2200-76237623อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล0-2200-76377637
งานบริการเพื่อการวิจัย0-2200-76247624อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ0-2200-76257625
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค0-2200-76277627
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก0-2200-76267626อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย0-2200-76287628
งานประยุกต์ผลงานวิจัย0-2200-76297629อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คลัง2001/คลัง 1D01)0-2200-76307630
หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ (ร้าน M Dent)0-2200-76317631อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
ศูนย์ผลิตยาและสารทางทันตกรรม0-2849-6600 ต่อ 1021โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ0-2200-76557655อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย7654อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ0-2200-7764

 

(Fax.0-2200-7765)

7764-5อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริหารความเสี่ยง0-2200-7791

 

0-2200-7980

7980,7791,1001
หน่วยตรวจสอบภายใน0-2200-79817981อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์1034อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
สภาอาจารย์0-2200-77867786อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม0-2200-77617761 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 10-2200-77627762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20-2200-77627762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 30-2200-77637763
งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร   
หน่วยคลังผู้ป่วย0-2200-77981027อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ1018อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 

ห้องสำนักงาน

ห้องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

ห้องจัดชุดเครื่องมือสะอาด

ห้องรับเครื่องมือปราศจากเชื้อ

สำนักงานห้องบริการผ้า

ห้องรับผ้าปนเปื้อน

 

 

 

 

1010

1008

1009

1011

1037

7556

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์0-2200-77277727,1111อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย1035
หน่วยเภสัชกรรม0-2200-76781015,7678
หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์1919
หน่วยเวชระเบียน

 

 

จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7797

 

 

1020-5

 

 

9935

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
งานบริการเพื่อการเรียนการสอน /งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง   
หน่วยห้องผ่าตัด

 

สำนักงาน

0-2200-9915

 

9915

 

9922

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10

หน่วยวิสัญญีวิทยา0-2200-77957795,7766อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยผู้ป่วยใน

 

หัวหน้าหน่วย

เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 1

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 2

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 3

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 4

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 5

 

 

0-2200-7794

 

 

7794,1006

9928-9

9941

9942

9943

9944

9945

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยทันตกรรมชุมชน0-2200-76567656อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล7767อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม0-2200-77681033อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยธุรการ0-2200-77677793,1032,1003,7748,

 

1031,7787

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล0-2200-77927792,1002อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7736-8

 

(Fax.0-2200-7735)

0-2200-7739

7735-6

 

 

7739

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4001-2อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4003-4อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4005-6อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม4007-8อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา4015-6,7673อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์4017อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก4019-20อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 8
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก4011-2อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 9
ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์4018อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 10
ห้องเตรียมงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์4009-10อาคารพรีคลินิก ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากฯ4014

 

4013

อาคารพรีคลินิก ชั้น 4

 

อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7

 

 

คลินิกต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7799

 

(Fax.0-2200-7751)

2222-35

 

2236

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

 

 

0-2200-7770

 

090-197-0092 (มือถือ)

2237-42

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ0-2200-77712246-8
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

 

ห้อง Supply 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)   

0-2200-7772

 

(Fax.0-2200-7752)

3333-4

 

3337

3340

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

 

ห้องสำนักงาน

ห้องนัดหมาย CT SCAN

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7773

 

3341-4

 

3344

7773,3341-2

3346

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

 

ห้องสำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7774

 

3352

 

3347

3340

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

 

ห้องสำนักงาน

ห้องแลป

0-2200-7775

 

3353

 

3354

3355

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7776

 

(Fax.0-2200-7753)

4444-54

 

4455

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

 

คลินิกทันตกรรมเด็ก

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7778

 

4456-61

 

4462

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

0-2200-7779

 

 

 

4464

 

 

 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7557

 

(Fax.0-2200-7754)

5555-60

 

5561

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์0-2200-75755562,7575
คลินิกทันตกรรมหัตถการ

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7666

 

5569-70,5575

 

5561

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ห้องจ่ายผู้ป่วย

ห้อง Supply

0-2200-7746

 

0-2200-7702

7746

 

7702

5576

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

 

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7667

 

5578-9,

 

5583,7667,7685

5561

คลินิกกลาง

 

หัวหน้าคลินิก

คลินิกกลาง 1

คลินิกกลาง 2

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7676

 

(Fax.0-2200-7756)

 

6667

6675

6673

6666

6668-9

6680

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6
คลินิกทันตกรเทพรัตน์0-2200-79797979อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
Prestige  Clinic

 

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7878

 

 

7878,

 

8880-1,8883

8885

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

 

หัวหน้าคลินิก

ห้องแลป

ห้อง Supply

0-2200-7887

 

0-2200-7777 ต่อ 9901

(Fax.0-2200-9905)

 

 

9901

9905

9903

9902

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

สถานที่อื่นๆ

 

 สายตรงภายในสถานที่
จุด รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

 

(ห้องควบคุมระบบ CCTV)

1000อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
เคาน์เตอร์  ONE STOP SERVICE0-2200-75507550
ห้องควบคุมระบบประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ1999
ธนาคารกรุงเทพ สาขา คณะทันตฯ มหิดล02-354-3720-3
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0-2200-7788-97788-9
สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0-2200-76637663
โอเปอเรเตอร์คณะฯ (รับ-โอนสาย ภาควิชาและสำนักงาน)90
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา0-2200-76857685อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
หน้าห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 77510-4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ห้องพนักงานขับรถ  (หน่วยยานพาหนะ)7665อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
ห้อง E-learning0-2200-75447544อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
เจ้าหน้าที่อาคาร (อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5)7693อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5
หน้าห้องประชุมสมพร เรืองผกา7689
ห้องประชุมสมพร เรืองผกา7693
ห้องเก็บพัสดุ7670อาคารพรีคลินิก ชั้นใต้ดิน
บัณฑิตวิทยาลัย02-200-7661-27661-2อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด0-2200-7658-60

 

(Fax.0-2354-5278)

7658-60อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์7692

 

(ไม่มีโทรศัพท์)

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี0-2200-7672 ต่อ 611อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

 

0-2849-6600

 

ต่อ 2004-5,2064

(Fax.0-2849-6666)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)