INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก เป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้บริการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ของศูนย์และห้องปฏิบัติการวิจัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัยด้านเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ อณูชีววิทยาช่องปาก แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญาญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์