INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมาของโครงการศึกษาต่อเนื่อง

โครงการนี้ได้รับการอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2524 ในการประชุมกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 6/2524 โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์เทอดพงษ์ ตรีรัตน์ เป็นประธานโครงการการศึกษาต่อเนื่องฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ซึ่งควรจะเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้แทนคณะฯ ครั้งที่ 7/2524 และมีศาสตราจารย์อิศระ ยุกตะนันทน์ คณบดีในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโครงการฯ และกำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน ให้บรรลุข้อคิดเห็นและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ คณะกรรมการบริหารคณะฯ

 

หลักการและเหตุผลของโครงการ

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตแพทย์ ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นความสำคัญ ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับทันตบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร ทั้งในและนอก มหาวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อประชาชนที่มารับบริการทั่วๆไป

ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพทันตแพทย์ จะเป็นแหล่งซึ่งมีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ วิทยาการ อุปกรณ์ และสถานที่พอสมควร จึงสามารถจะจัดการการศึกษาฝึกอบรมแก่ทันตบุคลากรเหล่าานี้ได้และจะมีผลทำให้มีการกระตุ้น ให้เกิดการตื่นตัวทางด้านวิชาการของวิชาชีพทันตแพทย์อีกครั้ง