เว็บไซต์เก่า

หน่วยควบคุมคลังพัสดุ

หน่วยควบคุมคลังพัสดุ

หน่วยควบคุมคลังพัสดุ

แนะนำหน่วยควบคุมคลังพัสดุ

หน่วยควบคุมคลังพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานคณบดี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคลังวัสดุในการเบิก-จ่ายวัสดุให้หน่วยงานต่างๆภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งมีหน้าที่ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและด้านอื่นๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ภายใต้งานพัสดุ โดยมีรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นผู้กำกับดูแล