INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ

หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ

หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ

แนะนำหน่วยงาน

 

หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่หลักในการรวบรวมฐานข้อมูลผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ การให้คำปรึกษาสถิติกับโครงการวิจัย ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้านการวิจัยวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานวิจัยกับสถาบันอื่น จัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย สืบค้น และเผยแพร่ ต่อไป