INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

สิรินธรทันตพิพิธ ( Sirindhorn Dental Museum )

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Dentistry, Mahidol University )

ความเป็นมา

สิรินธรทันตพิพิธ ( Sirindhorn Dental Museum ) ดำเนินการโดยการสนับสนุนการก่อสร้าง การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม สิ่งจัดแสดง  จาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้มอบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 39,000,0000 บาท เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถึงประวัติความเป็นมาของการรักษาทาง     ทันตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ตามปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การสนับสนุนทันตสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่นทุรกันดาล นอกจากนี้ เป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตำรา รวมทั้งจดหมายเหตุที่สำคัญ  เพื่อรวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาการด้านทันตกรรม รวมทั้ง แหล่งวิชาการด้วย สิรินธรทันตพิพิธ  เปิดจัดแสดงครั้งแรก ในวันที่ 4 เมษายน 2558  ตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 มีพื้นที่กว้างขวาง และ มีสิ่งจัดแสดงที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกวัย

เจตจำนงค์

  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของการรักษาทางทันตกรรม ทันตกรรมในประเทศไทย
  • เพื่อเป็นที่เผยแพร่พันธกิจที่สำคัญของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ สำหรับประชาชนทั่วไป
  • เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางทันตกรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจดหมายเหตุที่สำคัญ ตำรา เอกสาร บันทึก บทความที่มีความสำคัญ เพื่อการเรียนรู้
  • เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับประชาชน เพื่อการเรียนรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา
  • เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการ บริการ รวมทั้ง กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์

ค่านิยมของสิรินธรทันตพิพิธ

“ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีพลวัฒน์ พัฒนาการเข้าถึงและเพิ่มคุณค่าแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

 

แนะนำหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของส่วนงานต่างๆ  ให้มีการบริหารจัดการ   อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมรดกแห่งความทรงจำ  ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์   รวมถึงเกิดการพัฒนาการของคณะ/สถาบันต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุขึ้นเมื่อวันที่  4 เมษายน 2554   โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของคณะฯดังนี้

1. ด้านหอจดหมายเหตุ

จัดตั้งหอจดหมายเหตุภายในพิพิธภัณฑ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ดำเนินการรวบรวมอนุรักษ์ จัดเก็บ และจัดแสดงเอกสารสำคัญ  รูปภาพ วัสดุ สิ่งของ หรือตำราเรียน  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อด้านโสตทัศนศึกษาของทุกภาควิชา/หน่วยงาน / คลินิก  เพื่อคัดแยกประเภท จัดทำทะเบียน บันทึกข้อมูลเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งคลังข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ด้านพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  โดยดำเนินการรวบรวมแสวงหา วัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมและภารกิจของคณะ ฯ ในทุกๆด้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและประวัติศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการทันตแพทย์ไทย นิทรรศการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บุคลากรรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล