เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการผู้ป่วยในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยสามารถจำแนกรายละเอียดของงานศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของภาควิชาได้ดังนี้ – การถอนฟันทั่วไป – การผ่าตัดฟันคุด – การผ่าตัดเล็กในช่องปาก (Minor surgery) อาทิเช่น การตัดปุ่มกระดูกที่เพดาน และขากรรไกรล่าง การผ่าตัดแต่งร่องเหงือกก่อนการใส่ฟัน – ทันตกรรมรากเทียม – การผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ อาทิเช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะการสบฟันผิดปกติ (Orthognathic surgery) การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานและกระดูกสันเหงือกโหว่ จากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดรักษาถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร และการบูรณะภายหลังการผ่าตัดเนื้องอก การรักษาของกระดูกขากรรไกรหัก การผ่าตัดรักษาโรคของข้อต่อกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดฝังรากเทียมภายใต้การดมยาสลบโดยภาควิชาศัลยศาสตร์จะมี คลินิกถอนฟัน 1 หน่วย หน่วยผ่าตัดย่อย 4 หน่วย และห้องผ่าตัดใหญ่ 3 ห้อง โดยการผ่าตัดภายใต้ยาสลบทั่วร่างกาย สามารถทำได้ทั้งในห้องผ่าตัดใหญ่และหน่วยผ่าตัดย่อย นอกจากนี้ยังให้บริการสำหรับภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก การเรียนการสอนในภาควิชาฯ มีทั้งในระดับปริญญาตรี หลังปริญญา รวมทั้งการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าจะเปิดให้แก่นักศึกษาผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ โดยมีพื้นฐานของการวิจัย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน งานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์จะมุ่งไปในงานด้านชีววัสดุศาสตร์, งานวิจัยด้านกระดูก และงานวิจัยในคลินิก

 

ปรัชญา

สุขภาพที่ดี ปราศจากพยาธิสภาพในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า คือ ความสำเร็จของการศึกษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและพัฒนาในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

วิสัยทัศน์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นแหล่งศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบริการทันตกรรม เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม

Mission 

1. Provide education and produce graduate in dentistry with international standard, eager to learn, having creativity, moral, ethics and good professional conduct.
2. Promote and support research of international standard to create new knowledge, innovation and application.
3. Develop and provide academic and public service to promote good oral hygiene of the people.
4. Promote and support Thai tradition and arts and culture to be part of life style.
5. Have good management, efficient, just. Transparent, and accountable by using in formation system and network.

 

Objective of the Department

1. Provide teaching and learning in oral and maxillofacial knowledge to produce graduates and dental personnels at pre and postgraduate levels. Graduate should be able to seek knowledge, have creative and analytical thinking, moral ethics and good professional conduct.
2. Promote and support research in oral and mixillofacial surgery. Develop knowledge and application in teaching and learning, care and social service.
3. Service and treatment in oral and maxillofacial surgery with quality and efficiency. Collaborate with other health personnels.
4. Provide academic service to public to learn about oral and maxillofacial surgery and how to benefit from it and be able to take care of oneself and others.
5. Promote moral, ethics and support arts and culture of the country.

 

The Department of Oral and Maxillofacial Surgery is responsible for teaching and learning about the subject and carry on research and service in oral and maxillofacial surgery which includes :

 

1. Tooth extraction

 

2. Minor surgery
2.1 Impacted /Embedded tooth removal
2.2 Preprosthetic surgery
2.3 Oral pathologic lesion

 

3. Major surgery
3.1 Orthognathic surgery, Craniofacial deformity
3.2 Trauma
3.3 Cyst, Benign and malignant tumor
3.4 Reconstructive surgery
3.5 Infection

 

4. Dental implant

The Department of Oral and Maxillofacial Surgery has 1 dental clinic, 2 small and 2 large operation rooms with total anesthetic equipments for surgery and provide total anesthesia for the Department of Pediatric Dentistry as well. The academic activities include teaching and learning for dental students, post graduate training and specialized training. For doctorate degree, training is offered to those who are staffs of the Department and emphasizes research and internship. The research activities include biomaterial, bone research and clinical research.