เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเป็นมา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการผู้ป่วยในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยสามารถจำแนกรายละเอียดของงานศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของภาควิชาได้ดังนี้ – การถอนฟันทั่วไป – การผ่าตัดฟันคุด – การผ่าตัดเล็กในช่องปาก (Minor surgery) อาทิเช่น การตัดปุ่มกระดูกที่เพดาน และขากรรไกรล่าง การผ่าตัดแต่งร่องเหงือกก่อนการใส่ฟัน – ทันตกรรมรากเทียม – การผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ อาทิเช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะการสบฟันผิดปกติ (Orthognathic surgery) การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานและกระดูกสันเหงือกโหว่ จากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดรักษาถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร และการบูรณะภายหลังการผ่าตัดเนื้องอก การรักษาของกระดูกขากรรไกรหัก การผ่าตัดรักษาโรคของข้อต่อกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดฝังรากเทียมภายใต้การดมยาสลบโดยภาควิชาศัลยศาสตร์จะมี คลินิกถอนฟัน 1 หน่วย หน่วยผ่าตัดย่อย 4 หน่วย และห้องผ่าตัดใหญ่ 3 ห้อง โดยการผ่าตัดภายใต้ยาสลบทั่วร่างกาย สามารถทำได้ทั้งในห้องผ่าตัดใหญ่และหน่วยผ่าตัดย่อย นอกจากนี้ยังให้บริการสำหรับภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก การเรียนการสอนในภาควิชาฯ มีทั้งในระดับปริญญาตรี หลังปริญญา รวมทั้งการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าจะเปิดให้แก่นักศึกษาผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ โดยมีพื้นฐานของการวิจัย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน งานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์จะมุ่งไปในงานด้านชีววัสดุศาสตร์, งานวิจัยด้านกระดูก และงานวิจัยในคลินิก

 

ปรัชญา

สุขภาพที่ดี ปราศจากพยาธิสภาพในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า คือ ความสำเร็จของการศึกษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและพัฒนาในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นแหล่งศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบริการทันตกรรม เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต และบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ ระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิต
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาอันเป็นพื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งระดับก่อนและ หลังปริญญา ให้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความคิดเชิงวิเคราะห์ทั้งในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการวิจัยด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อพัฒนาวิชาการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบำบัดรักษา และเป็นพื้นฐานการวิจัยต่อสังคม
3. ให้การบริการและบำบัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล บริการรวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยมีการประสานงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแก่ทันตบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม