เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

Title : Assistant Professor

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral and Maxillofacial Surgery)

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail
: tae30866@hotmail.com