เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล

อาจารย์พิเศษ

Title : Assistant Professor

วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Oral & Maxillofacial Surgery,
M.S., Diplomate,
American Board of Oral & Maxillofacial Surgery,
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery Dental Implantology

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail : boonjira.anu@mahidol.ac.th