เว็บไซต์เก่า

ศ. ทพญ.อรสา ไวคกุล

Title : Professor

วท.บ., ท.บ.,
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
M.Sc., Post-grad.,
Cert.in Oral & Maxillofacial Surgery

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery
Autogenous tooth tranplantation

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail : aurasa.wai@mahidol.ac.th