เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

Title : Assistant Professor

ท.บ.(เกียรตินิยม), พ.บ.(เกียรตินิยม),
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลช่องปาก,
ปริญญาเอกทันตแพทยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก (เยอรมนี),
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : dtns@hotmail.com
E-mail : nattapong.sir@mahidol.ac.th