เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ

Title : Lecturer

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : pariya.kae@mahidol.ac.th