เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์

Title : Assistant Professor

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise :
– Oral and Maxillofacial Surgery
– Orthognathic Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : yutthasak.kri@mahidol.ac.th