เว็บไซต์เก่า

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ :

มุ่งสร้างสรรค์ทุกพันธกิจ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานต่าง ๆภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีแนวคิดในการรวมหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวเนื่องการทำงานสอดคล้องกัน อยู่ภายใต้งานเดียวกัน เพื่อความกระชับ รวดเร็ว บริหารจัดการง่าย สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยโครงสร้างได้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม2557)เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน