เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

Title : Lecturer

ท.บ. ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail : sukkarn.the@mahidol.ac.th