เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สุภา โรจนวุฒนนท์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ.,ท.บ.,
วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและศัลยศาสตร์