เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์

Title : Assistant Professor

ท.บ., พ.บ.,
ปริญญาเอกแพทยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : chakorn.vor@mahidol.ac.th