เว็บไซต์เก่า

อ. นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร

Title : Lecturer

ท.บ., พ.บ.,
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมรากเทียมและศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : kanin08@hotmail.com