เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ทพ.วีรศักดิ์ ไพรัชเวทย์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ.,ท.บ.,พ.บ.,
Facharzt fuer Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie
(Oral & Maxillofacial Surgery), Dr.med. (Wurezburg),
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล เฟเชียล)