เว็บไซต์เก่า

รศ. พญ.ดวงดี รัมมะศักดิ์

Title : Associate Professor

พ.บ.,
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) พ.บ.,
ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

Expertise : Anesthesiologist

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : duangdee.rum@mahidol.ac.th