เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย ชัยวัฒน์

อาจารย์พิเศษ

ท.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

E-mail : dtseh@hotmail.com