เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สมเกียรติ อรุณากูร

อาจารย์พิเศษ

ท.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปาก) ,
Cert.in Oral & Maxillofacial Surgery ,
อนุมัติบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล