เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

Title : Assistant Professor

ท.บ., พ.บ.,
ปริญญาเอกแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Tumor surgery, Reconstructive surgery, Microsurgery
Orthognathic surgery, Implant Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail : boworn.klo@mahidol.ac.th