เว็บไซต์เก่า

ศ.เกียรติคุณ ทพญ.จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร

อาจารย์พิเศษ

วท.บ.,ท.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก (จุฬาฯ),
Cert. in Oral &Maxillofacial Surgery