เว็บไซต์เก่า

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

อาจารย์พิเศษ

Title : Senior Professor

วท.บ., ท.บ., ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Advanced Programme of Oral & Maxillofacial Surgery,
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Local anesthesia

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : natthamet.won@mahidol.ac.th