เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร

Title : Lecturer

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral and Maxillofacial Surgery)

Phone : (662) 200-7845-6

E-Mail : teeranut.cha@mahidol.ac.th