เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

Title : Assistant Professor

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery
Dental Implant surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : surakit.vis@mahidol.ac.th

More Information : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล