เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

ผศ. ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ

Title : Assistant Professor

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : pattamawan.man@mahidol.ac.th