เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Title : Clinical Professor Dr.

ท.บ., พ.บ., ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),
ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral & Maxillofacial Surgery)

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : sirichai.kia@mahidol.ac.th