เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทางวิชาการ Mahidol University Orthognathic Surgery Forum

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทางวิชาการ Mahidol University Orthognathic Surgery Forum

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทางวิชาการ Mahidol University Orthognathic Surgery Forum โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมวิชาการ โดยในงานอบรมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วยวิทยากรชาวต่างประเทศจาก สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้), ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศเนปาล มาร่วมอบรมแก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา