เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์

Title : Lecturer

ท.บ. ,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-552-7477

E-mail : warutta.kas@gmail.com