INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

28 ธันวาคม 2514 คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติอนุมัติในหลักการว่า เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมด้านบุคลากรแล้วจึงค่อยขอจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท จึงตั้งหน่วยทันตกรรมชุมชนขึ้นเป็นการภายใน โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์พิสุทธิ์ สังขะเวส (ในขณะนั้น)เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทันตกรรมชุมชนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ คณะ์ แพทยศาสตร์พญาไท ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มมีการฝึกภาคสนามในชนบท ของนักศึกษาทันตแพทย์ ในปี พ.ศ. 2516มีนักศึกษา ทันตแพทย์ในขณะนั้นจำนวน 5 คน และได้มีการปรับปรุงรูปแบบและดำเนินการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนแก่นักศึกษาทันตแพทย์ มาจนถึงปัจจุบัน

30 พฤศจิกายน 2524 เมื่อมีความพร้อมด้านบุคลากร หน่วยทันตกรรมชุมชน ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์ทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 )

29 กันยายน 2538 ศูนย์ทันตกรรมชุมชน เปลี่ยนเป็นภาควิชาทันตกรรมชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2530 (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 กันยายน 2538)