เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) ,
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.)

ความเชี่ยวชาญ :
นโยบายทันตสาธารณสุข,
การวางแผนการประเมินผลโครงการ

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 24

E-mail address : Teerawat.tus@mahidol.edu