เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.ณิชา ลักษมีจรัลกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10

E-mail address : nicha.luk@mahidol.ac.th