เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สิรินทิพย์ อมรสุรเดช

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 14

E-mail address : sirinthip.amo@mahidol.ac.th