เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิกเอกชนทำอย่างไร ?

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิกเอกชนทำอย่างไร ?

สุขภาพช่องปากมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต เนื่องจากโรคในช่องปากสามารถส่งผลได้ต่อทั้ง การเคี้ยว การกลืน การพูด และการเข้าสังคม โดยพบว่า โรคในช่องปากที่พบมากในประชาชนชาวไทย ได้แก่ โรคฟันผุ และโรคเหงือก ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันการเกิดและหยุดการลุกลามของโรคได้ หากผู้ป่วยได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสมโดยทันตบุคลากร 

เป็นที่น่าเสียดายว่า แนวโน้มในการให้บริการทางทันตกรรมในปัจจุบันยังคงเน้นไปที่การให้บริการทันตกรรมแบบรักษามากกว่าบริการทันตกรรมเพื่อการป้องกัน ทั้งที่การให้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก เป็นการบริการที่ต้นทุนต่ำแต่ให้ประโยชน์กับผู้ป่วยสูงและยั่งยืนกว่าการให้การรักษาเพียงอย่างเดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคลินิกเอกชน

หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในบริบทสถานพยาบาลทันตกรรมเอกชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนทางสังคมในเรื่องของการจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในสถานพยาบาลทันตกรรมเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเชิงนโยบายในอนาคตต่อไป

จัดทำโดย
ดร.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์
และคณะ

บรรณาธิการ                
ทพญ.เปมมิกา   อินทโต
(pemmika.int@mahidol.edu)

พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2023